Privacy Statement

Privacy Statement iRFC B.V., Rev. B; 1 mei 2018

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van iRFC B.V. of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 • Onderneming:              iRFC B.V.
 • Bezoekadres:                Ravelstraat 2, 2901 EH Capelle aan den IJssel
 • Nederland 
 • E-mail:                           info@irfc.nl
 • KvK-nummer:              69273383

iRFC B.V.  is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. iRFC B.V.  is verantwoordelijke in de zin van de AVG. iRFC B.V.  is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens iRFC B.V., waaronder http://www.irfc.nl.

iRFC B.V.  verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door iRFC B.V.  opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door iRFC B.V.. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor iRFC om de overeenkomst uit te voeren.

iRFC B.V.  gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt iRFC B.V.  altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u, ondanks herhaaldelijk verzoek, niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door iRFC B.V.  worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, titel, telefoonnummer, e-mailadres en ordernummer;
 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, titel, e-mailadres, BTW nummer en ordernummer;
 • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, titel, telefoonnummer en e-mailadres;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@irfc.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 1. in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: na 10 jaren voor projectdossiers, tenzij de persoonsgegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan enige wettelijke verplichting;
 2. in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: na 7 kalenderjaren na het betalen van de betreffende factuur ten behoeve van de belastingdienst;
 3. in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: nadat u bent ingegaan op de offerte of na verloop van 60 dagen indien u niet bent ingegaan op de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst maakt iRFC gebruik van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor iRFC, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen en financiele bedrijfsadministratie maakt iRFC gebruik van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Het staat iRFC BV vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van iRFC ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van iRFC. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van iRFC. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van iRFC B.V.;

Het staat iRFC daarnaast vrij personen van de site te weren die op bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemelde zwarte lijsten staan, in het bijzonder zwarte lijsten met betrekking tot wanbetalers.

-/ -

iRFC B.V. | Copyright & Algemene voorwaarden 2017

Contact

Ravelstraat 2
2901 EH Capelle aan den IJssel
The Netherlands
www.irfc.nl

Menu